Skip to content
Home » [Apply Online] RTE Maharashtra Admission 2024-25 – Application Form, Last Date, School List, Age Limit

[Apply Online] RTE Maharashtra Admission 2024-25 – Application Form, Last Date, School List, Age Limit

RTE Maharashtra Admission [Apply Online] - Application Form, Last Date

Check https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex | [rte25admission.maharashtra.gov.in] RTE Maharashtra Admission 2024-25. RTE 25 Online Form Last Date {आरटीई ऑनलाइन एडमिशन} School List. Apply Online for RTE Maharashtra Admission 2024. As RTE 25 Admission Maharashtra 2024-25 is now open. So, fill RTE Maharashtra Admission 2024-25 Online Form before the last date. Get more information from this web page regarding RTE Admission 2024-25 Maharashtra.

RTE Admission 2024-25 Maharashtra will be going to start from March 2024. Parents can fill RTE Maharashtra Admission 2024-25 Online Registration Form. You have to fill the Online Application Form of RTE 25 Maharashtra Admission 2024 before Last date on March 2024. RTE Maharashtra School Registration / Verification for the admission process for 2024-25 has Continued in March 2024.

Highlights Regarding RTE Maharashtra 2024

Title RTE Maharashtra Admission 2024-25
Authority Maharashtra Educational Department
Year 2024
State Maharashtra
Online Registration Date March 2024
Category Admission
Mode Online
Official Website student.maharashtra.gov.in

Latest UpdateRTE Maharashtra Admission 2024-25 For 1st Round Has Been Started from March 2024. Apply Online before Last Date for RTE Maharashtra i.e March 2024.

student.maharashtra.gov.in – RTE Admission 2024-25 Maharashtra

आरटीई महाराष्ट्र एडमिशन 2024-25 – आरटीई महाराष्ट्र एडमिशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू हो गए है | जो भी माता-पिता अपने बच्चों का एडमिशन आरटीई नियम 2011 के तहत करवाना चाहते है | वो सभी इस पेज की सहयेता से पूरी जानकारी लेकर डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है | आरटीई महाराष्ट्र एडमिशन के तहत सभी गरीब बच्चो को आरटीई नियम के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में 25% सीट आरिक्षत है |

RTE Maharashtra Online Form 2024 has been available on https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/login . Parents can Apply Online for RTE Admission 2024-25 Maharashtra from given below link.

Name of Activity Important Date
Starting Date of RTE Maharashtra Online Admission 2024 March 2024
Closing Date of RTE Maharashtra Registration 2024 March 2024
Verification of Documents March 2024
1st Selection List Lottery Result March 2024
School Enrollment for 1st List March 2024
Second Round List April 2024

RTE Maharashtra Admission 2024 [Online Date] – rte25admission.maharashtra.gov.in

All the students are informed that RTE 25 Admission Maharashtra 2024 Online is going to start soon. So, those students who wants to apply online for RTE Admission 2024-25 Maharashtra. They all can fill online application form of RTE 25 Admission 2024 Maharashtra before last date. So, all the students can check here RTE Maharashtra Admission 2024-25 Online Form. Students can also check here RTE Maharashtra School List. RTE 25 Admission Online Form 2024-25 Maharashtra is available here. Check RTE Maharashtra Admission 2024 Last Date.

rte25admission.maharashtra.gov.in 2024 Apply Online Application Registration

District Council Education Department for Right to Education will going to start RTE Online Admission Form 2024 Maharashtra. So, candidates who wants to check RTE 25 Online Admission Form 2024-25 Maharashtra. Check from rte25admission.maharashtra.gov.in Register Online Application, rte25admission.maharashtra.gov.in Apply Online, rte25admission.maharashtra.gov.in 2024, & rte25admission.maharashtra.gov.in Online Application Registration. Students can also check RTE 2024 Admission Form from student.maharashtra.gov.in .

RTE Admission 2024-25 Maharashtra Required Documents

आर.टी.ई. २५ % ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेकररता आवश्यक कागदपत
कागदपत्राचा प्रकार वैध कागदपत्राांची सूची
रहिवासाचा/ वास्तव्याचा प
ुराव
आधार कार्ड / पासपोटड ननवर्णूक फोटो ओळख/पत्र वीज/
टेललफोन बिल / घरपट्टी / दय्ुयम ननिांधक कायाडलयाचा
नोंदणीकृत भार्ेकरारनामा / वािन चालववण्याचा परवाना.
या पैकी कोणतेिी एक.
जातीचे प्रमाणपत्र ( वडर्लाांचे) तिसीलदार/ उपजजल्िाधधकारी/उपववभागीय अधधकारी यााांचे
प्रमाणपत्र
हदव्याांग प्रमाणपत जजल्िा शल्य धचक्रकत्सक / वैद्यकीय अधीक्षक, अधधसु
धचत
जजल्िा शासकीय रुग्णालय यााांचे ४० टक्के पेक्षा जास्त
हदव्याांग असल्याचेप्रमाणपत्र.
कुटुांिा उत्पन्नाचा दाखला तिसीलदार नायि तिसीलदार/दजाडपेक्षा कमी नसलेल्या
मिसूल अधधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र. (आधथडक वर्ड २०१६-२०१७
माचड २०१७ अखेरचे१ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले)
जन्माचा दाखला ग्रामपांचायत /न.पा./ म.न.पा. याांचा दाखला / रुग्णालयातील
ANM रजजस्टर मधील दाखला / आांगणवार्ी / िालवार्ीतील
रजजस्टर मधील दाखला / आई,वर्ील अथवा पालकाांनी
प्रनतज्ञा पत्राद्वारे के लेले स्वयांननवेदन.
घटस्फोहटत महिला 1)न्यायालयाचा ननणडय.
२)घटस्फोहटत महिलेचा/ िालकाच्या आईचा रहिवासी पुरावा.
३)िालक वांधचत गटातील असल्यास िालकाचे क्रकांवा त्याच्या
वडर्लाांचेजातीचे प्रमाण पत्र व िालक आधथकड दिुलड गटातील
असल्यास िालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
न्यायप्रववष्ट असलेल्या
घटस्फोटा प्रकरणातील महिला
1)घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रववष्ट असल्याचा पुरावा.
२)घटस्फोट प्रकरण न्यायप्रववष्ट असलेल्या महिलेचा/
िालकाच्या आईचा रहिवासी पुरावा.
३)िालक वांधचत गटातील असल्यास िालकाचे क्रकांवा त्याच्या
वडर्लाांचेजातीचे प्रमाण पत्र व िालक आधथकड दिुलड गटातील
असल्यास िालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला
ववधवा महिला 1)पतीचे मत्ृ
यूपत्र (प्रमाण पत्र)
२) ववधवा महिलेचा /िालकाच्या आईचा रहिवासी पुरावा.
३)िालक वांधचत गटातील असल्यास िालकाचे क्रकांवा त्याच्या
वडर्लाांचेजातीचे प्रमाण पत्र व िालक आधथकड दिुलड गटातील
असल्यास िालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
अनाथ बालके 1)अनाथ िालकाांच्या िाितीत अनाथालयाची कागदपत्रे ग्राह्य
धरण्यात यावीत.
२)जर िालक अनाथालयात राित नसेल तर जे पालक त्याचा
साांभाळ करतात त्याांचे िमीपत्र आवश्यक रािील.

RTE Admission 2024-25 Pune Nagpur School List – RTE Admission.maharashtra.government.in

Check here RTE 25 Pune Admission 2024-25 Date. Also get RTE Pune Admission 2024 School List.

DISTRICT NAME SCHOOL REGISTRATION ONLINE APPLICATION
START FROM LAST DATE OPEN CLOSE
Ahmadnagar 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Jalna 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Pune 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Aurangabad 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Mumbai 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Thane 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Wardha 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Nanded 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Hingoli 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Parbhani 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Akola 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Amravati 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Bhandara 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Bid 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Buldana 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Chandrapur 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Dhule 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Gadchiroli 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Gondiya 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Jalgaon 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Kolhapur 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Latur 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Nagpur 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Nandurbar 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Nashik 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Osmanabad 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Palghar 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Raigarh 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Ratnagiri 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Sangli 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Satara 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Sindhudurg 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Solapur 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Washim 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024
Yavatmal 21.01.2024 12.02.2024 12.02.2024 29.02.2024

RTE 25 Maharashtra Admission Process 2024-25

 1. Get your application number registered on the system. The application number and password will be communicated on your registered mobile.
 2. Enter child details, and parent details.
 3. Locate the address accurately to list schools within 1 KM and within 1-3 KM range from your house.
 4. Select the required standard.
 5. Upload required documents.
 6. Confirm the application.
 7. After confirmation, take the printed application along with the required documents to help desk.

आरटीई ऑनलाइन एडमिशन 2024-25

सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की आरटीई -225 महाराष्ट्र महाराष्ट्र 201 9 ऑनलाईन लवकरच सुरू होणार आहे. अशा तऱ्हेचे ज्यांना आरटीई प्रवेश 2024-25 महाराष्ट्र ते सर्व आरटीई 25 प्रवेश 2024 महाराष्ट्र शेवटच्या तारखेपूर्वी ऑनलाईन अर्ज भरवू शकतात. तर, सर्व विद्यार्थी आरटीई महाराष्ट्र प्रवेश -2024-25 ऑनलाइन फॉर्म तपासा. विद्यार्थी आरटीई महाराष्ट्र शालेय यादीदेखील तपासू शकतात. आरटीई 25 प्रवेश ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 महाराष्ट्र येथे उपलब्ध आहे. आरटीई महाराष्ट्र प्रवेश 201 9 शेवटची तारीख.

How To Apply Online For RTE Maharashtra Admission 2024-25 ?

 • First of all the students have to open official website of RTE – rte25admission.maharashtra.gov.in
 • Then open Online Application Tab available on official website.
 • If you are an Existing user, then login with your Application No. and Password.
 • If you are an New User. Click on New Registration link.
 • Fill all the required details correctly like Name of Child, Date of Birth, Mobile No. etc.
 • Then Click on Register button.
 • Then you have to fill an online application form.
 • Take a Print out of RTE Admission 2024-25 Application Form for future use.

Total RTE Maharashtra Admission Vacancy District Wise

District RTE Schools RTE Vacancy Total Online Form Selections Admissions
Ahmadnagar 395 5367 5292 4451 3262
Akola 208 2482 4987 2718 1970
Amravati 234 3078 7298 3950 2473
Aurangabad 565 6375 11764 6800 3714
Bhandara 82 910 1850 1088 833
Bid 200 2708 3443 2507 1907
Buldana 219 2983 4021 3017 2170
Chandrapur 181 1857 2620 1624 1141
Dhule 93 1181 1658 1269 959
Gadchiroli 83 897 948 757 607
Gondiya 137 1029 2242 1247 983
Hingoli 59 697 1229 499 302
Jalgaon 261 3817 5550 3732 2648
Jalna 243 2872 3632 2762 1869
Kolhapur 347 3501 1688 1632 1220
Latur 230 2186 3980 2139 1443
Mumbai 300 7280 11057 5797 2461
Mumbai 47 1094 301 1225 765
Nagpur 663 7002 23829 8973 5743
Nanded 234 3329 6332 3552 2347
Nandurbar 43 479 368 309 137
Nashik 466 6589 11118 7108 4646
Osmanabad 133 1736 2422 1835 1076
Palghar 208 3702 799 721 536
Parbhani 152 1502 1879 1435 934
Pune 930 16293 43583 19104 12100
Raigarh 244 4134 4415 2899 2087
Ratnagiri 90 935 519 488 447
Sangli 231 2301 1343 1084 733
Satara 234 2492 1824 1663 1340
Sindhudurg 43 431 174 168 141
Solapur 351 3697 3952 2418 1845
Thane 640 16594 13170 9732 5777
Wardha 134 1679 3477 2188 1442
Washim 102 1173 1430 1119 777
Yavatmal 194 1737 4865 2073 1468
Total 8976 126119 199059 114083 74303

RTE Maharashtra Admission FAQs

Apply Online Click Here

Complete Details given here are based on official details. If you get help from this article, share with your friends. You can also comment queries in below comment section. www.admissionlogin.in

11 thoughts on “[Apply Online] RTE Maharashtra Admission 2024-25 – Application Form, Last Date, School List, Age Limit”

 1. RESPECTED SIR,
  I AM APPLYING FOR RTE ADMISSION FOR NASHIK DISTRICT. BUT IN DISTRICT LIST THERE IS NOT A NASHIK DISTRICT, THEN HOW I CAN APPLY?

 2. Pingback: [Notice] KVS Online Admission 2021-22 {Class 1-11} - kvsonlineadmission.kvs.gov.in

 3. Pingback: Fergusson College Admission 2021 Application Form (www.fergusson.edu) Last Date

 4. Pingback: bcud.uniune.ac.in Scholarship 2021-22 - Apply Online For BCUD SPPU Scholarship

 5. Pingback: Kon Honaar Crorepati 2021 Registration Online - Kon Hoil Marathi करोडपती [Season 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *